This project is read-only.

Cấu trúc và thiết kế hệ thống bảo mật

Id #1472 | Release: None | Updated: Thu at 11:24 PM by liveatedu | Created: Feb 9, 2012 at 1:31 PM by liveatedu

Hoàn thiện chuẩn D95B CUSREP

Id #1471 | Release: None | Updated: Thu at 11:28 PM by thuhien1984 | Created: Feb 9, 2012 at 12:58 PM by liveatedu

Hoàn thiện chuẩn D95B PAXLST

Id #1470 | Release: None | Updated: Thu at 11:28 PM by thuhien1984 | Created: Feb 9, 2012 at 12:58 PM by liveatedu

Hoàn thiện chuẩn D98B PAXLST

Id #1469 | Release: None | Updated: Thu at 11:28 PM by thuhien1984 | Created: Feb 9, 2012 at 12:58 PM by liveatedu

Hoàn thiện chuẩn D98B CUSREP

Id #1468 | Release: None | Updated: Thu at 11:28 PM by thuhien1984 | Created: Feb 9, 2012 at 12:57 PM by liveatedu

Hỗ trợ đối tác cổng tiếp nhận đồng bộ dữ liệu sang CSDL có cấu trúc

Id #1467 | Release: None | Updated: Thu at 11:24 PM by liveatedu | Created: Feb 9, 2012 at 7:59 AM by liveatedu

Cấu hình Party và Group

Id #1466 | Release: None | Updated: Thu at 11:18 PM by duyhung19 | Created: Feb 9, 2012 at 7:58 AM by liveatedu

Xây dựng Dynamic Port cho Multi Party

Id #1465 | Release: None | Updated: Thu at 11:18 PM by duyhung19 | Created: Feb 9, 2012 at 7:57 AM by liveatedu

Kiểm thử việc cấu hình Biztalk

Id #1464 | Release: None | Updated: Thu at 11:24 PM by liveatedu | Created: Feb 9, 2012 at 7:57 AM by liveatedu

Kiểm thử toàn bộ module

Id #1463 | Release: None | Updated: Thu at 11:24 PM by liveatedu | Created: Feb 9, 2012 at 7:57 AM by liveatedu